Verwerking van gegevens bij A-mar

De persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door mij vastgelegd in mijn cliëntendossier:

Naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres van de cliënt(en)

Geboortedatum van de cliënt(en)

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

Naam zorgverzekeraar en klantnummer

Bij minderjarige cliënten:

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Als dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

Huisarts

School van de minderjarige cliënt

Op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), welke  ook voor mij als complementaire / alternatieve zorgverlener en geregistreerd lid van de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ):

 

 

 

 

 

Als dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Godsdienst of levensovertuiging;

Gezondheid;

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

Deelnemers cursussen

De volgende persoonsgegevens van cursisten worden door mij vastgelegd:

Naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres van de cursist(en)

Geboortedatum van de cursist(en)

Telefoonnummer en e-mail van de cursist(en)

Doeleinden

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn cliëntendossiers

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld als iemand een chronische ziekte heeft). 

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 

 

Minderjarigen

Als de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, als zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede als de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

           

Gegevens zorgverzekering

Als service voor mijn cliënten voeg ik deze gegevens toe aan de persoonsgegevens, opdat zij eenvoudig hun declaratie kunnen indienen bij hun zorgverzekeraar.

Cursistengegevens

Ik noteer en bewaar cursistengegevens opdat ik met de cursisten voor, tijdens en na de cursus kan communiceren en om bij te houden welke cursussen zijn gevolgd, met het oog op eventuele vervolgcursussen. Ik bewaar de cursistengegevens tot maximaal drie jaar na afloop van de cursus, tenzij de cursist vraagt deze gegevens eerder te verwijderen.

Informeren van mijn cliënten

  • Ik informeer de cliënten met een behandelovereenkomst over de dossierplicht.
  • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode in de vorm van dit privacy statement.

Toegang tot cliënten en cursistengegevens

  • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
  • Ik bepreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Beveiliging van de persoonsgegevens

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk met een digitale opslag van facturen en cursistengegevens. Deze gegevens staan in een beveiligde map en in een beveiligde cloud-omgeving

Externe leveranciers of verwerkers

Er zijn geen externe leveranciers of verwerkers die toegang hebben tot de cliëntengegevens.

Cookies
Ik gebruik cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Als iemand de website gebruikt gaan ik er vanuit dat hij/zij instemt met het gebruik van cookies.

Datalekken

Ik weet en begrijp dat ik binnen 72 uur na een datalek, een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit lek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.

Ik meld het datalek ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer.